STATUT

GMINNEGO PRZEDSZKOLA

W DOMIECHOWICACH

 

Postanowienia ogólne

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1954, 1985, 2169; z 2017 r. poz. 60.);

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

4) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1379;

z 2017 r. poz. 60);

Rozdział 1

§ 1

 1. Gminne Przedszkole w Domiechowicach, zwane dalej „Przedszkolem”, jest placówką publiczną.
 2. Nazwa Przedszkola – Gminne Przedszkole w Domiechowicach
 3. Przedszkole mieści się:
 1. Przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Domiechowicach – Oddział I
 2. Przy Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łękawie – Oddział II
 3. Przy Gminnym Centrum Kultury w Kurnosie Drugim – Oddział III
 4. W Niedyszynie 40 – Oddział IV
 5. Przy Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Janowie – Oddział V.
 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Bełchatów, ul. Kościuszki 13,
  97-400 Bełchatów.
 2. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 3. W pieczęciach i stemplach Przedszkole używa nazwy:

 

Gminne Przedszkole w Domiechowicach

ul. Grabowa 80

97 – 400 Bełchatów

§2
 

 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
 1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie;
 3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 
  z zastrzeżeniem art. 15 ust.1 (Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 1. Dyrektor przedszkola to osoba zajmująca stanowisko kierownicze, która zarządza działalnością przedszkola oraz pracującymi w nim nauczycielami i pracownikami obsługi;
 2. Wicedyrektor jest bezpośrednim podwładnym Dyrektora, który określa jego zakres uprawnień i obowiązków.
 3. Dziecko to jednostka ludzka w najwcześniejszej fazie swojego rozwoju;
 4. Rodzice dziecka to prawni opiekunowie dziecka, sprawujący nad nim opiekę na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu;
 5. Rada Pedagogiczna to wewnętrzny, kolegialny organ przedszkola bądź innej placówki oświatowej w zakresie realizacji jej zadań. W skład takiej Rady wchodzą wszyscy nauczyciele. Na posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być zapraszani rodzice lub organizacje społeczne;
 6. Rada Rodziców to rodzaj organu, który reprezentowany jest przez rodziców dzieci danego oddziału w przedszkolu. Rada jest powoływana do współpracy w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 3

 1. Celem Przedszkola jest:
 1. wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji;
 1. Zadania przedszkola:
 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym oraz chęci poznawania innych kultur;

§ 4

 1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dzieciom polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych.
 3. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu wynika w szczególności:
 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. z niepowodzeń edukacyjnych;
 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor Przedszkola.
 4. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej należy:
 1. planowanie i koordynowanie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 2. ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin dla poszczególnych form, które będą realizowane;
 3. uzgadnianie z rodzicami dzieci; poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”; placówkami doskonalenia nauczycieli; innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży warunki współpracy w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 4. organizowanie wspomagania Przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Do zadań nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych w Przedszkolu należy w szczególności:
 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
 3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu Przedszkola;
 4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 5. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań;
 6. prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
 1. rodziców dziecka;
 2. Dyrektora Przedszkola;
 3. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;
 4. poradni;
 5. pracownika socjalnego;
 6. asystenta rodziny;
 7. kuratora sądowego;
 8. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 9. asystenta nauczyciela
 10. asystenta osoby, o której mowa w art.15 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018r. poz. 996, 1000 i 1290)
 1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dziećmi w formie:
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 4. porad i konsultacji;
 5. przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.
 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci.
 5. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu Przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 6. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwana dalej „zindywidualizowaną ścieżką” jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do Przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 7. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego realizowane:
 1. wspólnie z oddziałem przedszkolnym;
 2. indywidualnie z dzieckiem.
 1. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie.
 2. Przed wydaniem opinii, publiczna poradnia we współpracy z Przedszkolem oraz rodzicami dziecka przeprowadza analizę funkcjonowania dziecka uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Opinia, zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, a ponadto wskazuje:
 1. zakres, w jakim dziecko nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym;
 2. okres objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;
 3. działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola.
 1. Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w Przedszkolu program wychowania przedszkolnego z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
 2. Na wniosek rodziców dziecka Dyrektor Przedszkola ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z dzieckiem, uwzględniając konieczność realizacji przez dziecko podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka w Przedszkolu.
 4. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
 1. dzieci objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe - w związku z posiadanymi orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. dzieci objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy Prawo oświatowe - w związku z posiadanymi orzeczeniami o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w formach:
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka;
 1. W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w ust. 29, wynika, że mimo udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, Dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka;
 2. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana również rodzicom dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;
 3. Szczegółowe regulacje w zakresie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikające z obowiązującego prawa oświatowego zawiera procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

                                                                        §5

 1. Sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole:
 1. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
 1. diagnozowanie środowiska dziecka;
 2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia;
 3. rozpoznawanie przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;
 1. Wspieranie dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;
 2. Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci:
 1. współpraca z rodzicami w zakresie metod;
 2. współpraca z nauczycielami w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 3.  wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 4. umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 5. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
 1. rodzicami,
 2. psychologiem,
 3. logopedą,
 4. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
 1.  zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych lub innych o charakterze terapeutycznym;
 2.  zajęć rozwijających uzdolnienia;
 3.  porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
 1. Objęcie dziecka zajęciami opiekuńczo -wychowawczo- dydaktycznymi umożliwiające rozwój dziecka:
 1. prowadzenie obserwacji dziecka;
 2. przekazywanie informacji rodzicom;
 3. udział w konkursach, w warsztatach;
 4. współpraca z  biblioteką, z  teatrzykiem;
 5. organizowanie wycieczek do teatru;
 1. Prowadzenie działań prozdrowotnych  i proekologicznych;
 2. Szczegółowe regulacje w zakresie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie wynikających z obowiązującego prawa oświatowego zawiera procedura organizacji procesu wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu w Domiechowicach.

§6

 1. Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
 2. W Przedszkolu obowiązuje procedura bezpieczeństwa, do której zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola;
 3. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
 1. Wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
 2. Zachowanie właściwych proporcji między nauka i zabawą;
 3. Zachowanie właściwych proporcji między zajęciami organizowanymi w budynku i zajęciami na powietrzu, przy uwzględnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych i alertów smogowych;
 4. Zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, które ze względów chorobowych wymagane jest specjalne postępowanie;
 1. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:
 1. Współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci;
 2. W realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące zdrowego stylu życia;
 3. Uczestniczy w zabawach i grach sportowych poprzez organizowanie takich form dla dzieci oraz poprzez udział w różnych imprezach sportowych organizowanych poprzez środowisko lokalne;
 1. W zakresie wypracowania formy współdziałania z rodzicami Przedszkole:
 1. Traktuje rodziców jak partnerów aktywnie uczestniczących w życiu Przedszkola – wybór Rady Rodziców będących reprezentantami rodziców dzieci;
 2. Wypracowuje efektywne sposoby komunikacji z rodzicami poprzez włączanie rodziców w działania Przedszkola:
 1. Udział w zajęciach otwartych oraz uroczystościach przedszkolnych takich jak: pasowanie na przedszkolaka, „ Jasełka”, Dzień Babci i Dziadka, dzień Mamy i Taty, Festyn Rodzinny;
 2. Organizowanie dla dzieci i rodziców warsztatów;
 3. Przedstawianie rodzicom w formie gazetki ściennej treści pedagogicznych, wychowawczych, opiekuńczych, edukacyjnych;
 4. Zapraszanie i zachęcanie rodziców do udziału w akcjach charytatywnych organizowanych i prowadzonych przez Przedszkole np. Świąteczna Paczka dla dzieci z Domu Dziecka;
 5. Organizowanie przez Dyrektora Przedszkola przynajmniej raz w roku, na początku roku szkolnego, informacyjne zebrania z rodzicami;
 6. Organizowanie przez nauczycieli zebrań z rodzicami dzieci według potrzeb, również na wniosek rodziców.

Rozdział 3

Organy Przedszkola

§ 7

 1. Organami Przedszkola są:
 1. Dyrektor Przedszkola;
 2.  Wicedyrektor;
 3. Rada Pedagogiczna Przedszkola;
 4. Rada Rodziców.

                                                                      §8

 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz;
 3. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
 1. kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2;
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;
 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 8. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 9. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu  pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki;
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki;
 1. Dyrektor placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
  Rodzicami;
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora placówki  zastępuje go Wicedyrektor powołany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, na okres jego kadencji;
                                                                        §9
 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
 2.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele pracujący

w przedszkolu. W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który jest w Przedszkolu;
 2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor przedszkola, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania;
 3. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem;
 4. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy Dyrektora lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady;
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane;
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
 1. przygotowanie projektu statutu przedszkola;
 2. opracowanie programu rozwoju placówki, zatwierdzenie rocznego planu pracy;
 3. uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej;
 4. ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;
 5. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:
 1. przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego;
 2.  projekt wniosków o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń pracowników;
 3. organizację pracy placówki, tygodniowy rozkład zajęć;
 4. przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi;
 5. propozycje Dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
 6. dopuszczenie do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego;
 1. Nauczyciele oraz osoby biorące udział w zebraniu są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dziecka oraz jego rodzica, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka;
 2.  Zasady pracy Rady Pedagogicznej określone są zgodnie z regulaminem;

§10

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola, reprezentującym rodziców;
 2. Regulamin Rady Rodziców uchwala i zatwierdza Rada Rodziców, przy czym regulamin nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;
 3. Członkowie Rady Rodziców wybierani są w  wyborach co roku podczas zebrań grupowych rodziców. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.;
 4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora oraz innych organów przedszkola, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich zasadniczych spraw przedszkola.
 5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców;

§11

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji o planowanych działaniach i podejmowanych decyzjach;
 2. Informacje między poszczególnymi organami odbywają się poprzez:
 1. ogłoszenia na tablicy informacyjnej dla rodziców;
 2. organizowanie zebrań z przedstawicielami organów;

§12

 1. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów;
 2.  Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola:
 1. każdy z organów ma prawo zgłaszania dyrekcji o sytuacjach konfliktowych wewnątrz placówki, ich rozwiązywania z udziałem zainteresowanych stron;
 2. w sytuacjach konfliktowych Dyrektor stara się je rozwiązywać poprzez rozmowy, dyskusje, negocjacje;
 3. w sytuacjach trudnych Dyrektor zwraca się o pomoc do organu prowadzącego przedszkole lub nadzoru pedagogicznego;
 4. uchwałę organów przedszkola niezgodną z przepisami wstrzymuje Dyrektor powiadamiając organ prowadzący, który podejmuje ostateczna decyzję.

 

 

 

Rozdział 4

Organizacja przedszkola

§13

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci

w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia

i rodzaju niepełnosprawności;

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25;

§14

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut;
 2.  Czas pracy w Przedszkolu zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić;
 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut
 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut
 1. W grupie dzieci 3 letnich zajęcia edukacyjne trwają ok. 10- 15 minut, w grupie 4-latków 15-20- minut, w grupie 5 i 6-latków 25-30 minut. W grupach młodszych przedszkolaków są to pojedyncze zajęcia, w grupach starszych – dwa.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola, których wymiar określają ramowe plany nauczania, są:
 1. zajęcia kierowane, warsztaty, zabawy, spacery, wycieczki organizowane przez nauczyciela;
 2. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane dla dzieci mających trudności;

§15

 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej w danym roku szkolnym;
 2. W dzienniku zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona rodziców (prawnych opiekunów), adresy ich zamieszkania, odnotowuje się obecność wychowanków na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć, które nauczyciel potwierdza podpisem;

§16

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora

przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych placówkach.

 1. ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału;
 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci;
 2.  Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy

programowej oraz zajęć dodatkowych określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców;

§17

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 10 kwietnia;
 2. Arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, zaopiniowany przez zakładowe organizacje  związkowe oraz Kuratora Oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza organ prowadzący przedszkole;
 3.  Wszelkie zmiany w ciągu roku dokonywane są w aneksach;
 4. W arkuszu organizacji przedszkola określa się liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;
 1. w arkuszu organizacyjnym przedszkola podaje się w podziale na stopnie awansu zawodowego liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań;
 1. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo dzieci w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie. W celu dostosowania organizacji pracy przedszkola do rzeczywistych potrzeb dzieci, mogą być tworzone dodatkowe grupy w obszarze danego oddziału, przy czym liczba oddziałów nie może przekraczać 6.

§18

 1. Przedszkole sprawuje bezpieczna opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań, do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 
 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (sposób organizowania spacerów i wycieczek określa regulamin);
 2. dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;
 3. organizuje spożywanie posiłków zgodnie z zasadami żywienia oraz możliwościami technicznymi;
 4. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym oraz uświadamia konieczność przestrzegania ustalonych wspólnie zasad;
 5. w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;
 6. współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb i możliwości konsultacje i pomoc;
 7. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest pobyt dzieci na świeżym powietrzu zgodnie z obowiązującą podstawą programową;
 8. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami rekreacyjnymi dostosowanymi do wieku dziecka oraz spełniającymi normy bezpieczeństwa;
 9. przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa
  i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.


 

§19

 1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów lub osoby upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo:
 1. dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych w statucie przedszkola i w arkuszu organizacji przedszkola na dany rok szkolny;
 2. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców;
 3. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców;
 4. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dowodu tożsamości;
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez Rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez Rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę;
 7. w przypadku częstych spóźnień rodziców i odbierania dzieci po godzinach pracy przedszkola będą podjęte następujące działania:
 1. rozmowa Dyrektora przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka;
 2. wystosowanie listu do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka;
 3. wystąpienie Dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola;
 4. podjęcie decyzji na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców o skreśleniu dziecka z listy wychowanków;
 5. w przypadku, niemożności skontaktowania się telefonicznego, nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez 1 godzinę od momentu zamknięcia przedszkola. Jeżeli w tym czasie rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia Dyrektora i najbliższy Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.

§20

 1. Podstawowymi formami współdziałania Przedszkola z rodzicami są:
 1. zebrania ogólne i grupowe organizowane co najmniej 2 razy w roku szkolnym
  z inicjatywy Dyrektora lub nauczycieli;
 2. prowadzone podczas bieżącej pracy konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem i nauczycielami;
 3. kąciki dla rodziców;
 4. zajęcia otwarte;
 5. uroczystości z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny;
 6. spotkania grupowe - z rodzicami i dziećmi, prowadzone metodami aktywnymi;
 7. inne atrakcyjne formy zabaw rodzinnych organizowanych poza terenem przedszkola;
 8. dni adaptacyjne dla rodziców i dzieci trzyletnich, które rozpoczną edukację przedszkolną.

§21

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00,  w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy  programowej wychowania przedszkolnego z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i podanych do wiadomości rodzicom.
 2. Miesięczna przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący i ma miejsce
  w  sierpniu.
 3.  Przedszkole jest nieczynne we wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy;
 4. zamknięcie przedszkola w jakikolwiek inny dzień uzgodniony z organem prowadzącym rodzice zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni;
 5. w okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 7.00 do 12.00;
 7. Zakres i wysokość usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez przedszkole poza podstawą programową wychowania przedszkolnego określają: bieżąca Uchwała Rady Gminy Bełchatów oraz Deklaracja wypełniana na dany rok szkolny przez rodzica;
 8. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej ustalane są zgodnie z obowiązującą Ustawą o Systemie Oświaty;
 9. Pobiera się następujące opłaty:
 1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym podstawy wychowania przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu są wnoszone „ z dołu” w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, po zakończeniu danego miesiąca;
 2. wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( 5 godzin ) dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończy 6 lat wynosi 1zł;
 3. Opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego należy uiszczać u intendenta przedszkola;
 4. Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.
 5. odliczenia z opłat za wyżywienie  następują tylko w przypadku nieobecności dziecka zgłoszonego w placówce do godz.8.00 w danym dniu lub dnia poprzedniego.

§22

 1. Wicedyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola podczas pełnienia bieżącego nadzoru nad Przedszkolem, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora, ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych
  i wydawania poleceń.
 2. Do kompetencji Wicedyrektora należy:
 1. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;
 2. dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego na wniosek nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
 3. kierowanie bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;
 4. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 5. stwarzanie warunków do uzyskiwania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego;
 6. nadawanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego;
 7. przedstawianie wyników i wniosków z nadzoru Radzie Pedagogicznej;
 8. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
 9. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji;
 10. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
 11. realizacja zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz z zarządzeniami organów nadzorujących Przedszkole;
 12. wstrzymanie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym.
 1. Wicedyrektor odpowiada służbowo przed Dyrektorem Przedszkola, Radą Pedagogiczną  i   organem odpowiedzialnym za poziom ewaluacji wewnętrznej  i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, a także za bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego przedszkola podczas pełnienia przez siebie funkcji zastępcy Dyrektora oraz podczas bieżącego nadzoru nad przedszkolem.

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§23

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi prace wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa;
 3. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców;
 4. Do obowiązków nauczyciela należy :
 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
 2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
 3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 5. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy zwłaszcza:
 1. planowanie prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem i uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość (dziennik zajęć, plany miesięczne), sporządzanie zapisów w dzienniku zajęć zgodnie z zalecanymi w podstawie programowej proporcjami czasu;
 2.  wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 3. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji rozwoju dzieci;
 4. wybór programu wychowania przedszkolnego, a także prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego;
 5. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 6. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów;
 7. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną;
 1. Planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach  doskonalenia zawodowego;
 1. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska estetykę pomieszczeń;
 2. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
 1. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 1. realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących;
 2. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
 3. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio- lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat);
 4. informowania rodziców o stanie gotowości szkolnej ich dzieci, aby mogli je odpowiednio do potrzeb wspomagać;
 5. sporządzanie informacji do 30 kwietnia o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 6. opracowywanie wniosków z diagnozy rozwoju dzieci;
 7. opracowywanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka w roku poprzedzającym naukę w szkole podstawowej;
 1. Nauczyciel przedszkola jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jej opieką. Naczelną zasadą pracy jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej:
 1. nauczyciel obowiązany jest otoczyć każde dziecko troskliwą opieką od chwili przyjścia do przedszkola i przyjęcia go od osoby przyprowadzającej, do momentu przekazania Go innemu nauczycielowi lub rodzicowi/ innej upoważnionej osobie;
 2. nauczyciel udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadamia Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych, niepokojących symptomach, np. podwyższona temperatura;
 3. nauczyciel przy organizowaniu zabaw i zajęć z dziećmi w czasie, których jako pomoc używane są przedmioty ostre mogące być przyczyną nieszczęśliwego wypadku /np. nożyczki, łopatki, grabie itp./ oraz w czasie wycieczek i spacerów winien zwracać szczególną uwagę na karność i dyscyplinę wśród dzieci;
 4. wszystkie wyjścia poza teren przedszkola z dziećmi muszą być zgłaszane dyrekcji przedszkola;
 5. nauczyciel ma obowiązek dopilnować, by dzieci nie wychodziły do następujących pomieszczeń: piwnic, magazynów;
 6. nauczyciel przebywający na rannej zmianie może zakończyć pracę dopiero po przekazaniu grupy dzieci drugiemu nauczycielowi;
 7. nauczyciel obowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Dyrektora przedszkola ważniejszych wydarzeniach w grupie dziecięcej;
 8.  nauczyciel obowiązany jest do podejmowania działań, mających na celu zindywidualizowane wspomaganie każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego;
 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
 2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
 3. włączenia ich w działalność przedszkola:
 1. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z realizowanego programu wychowania przedszkolnego uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 2. zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, wspólnego organizowania wydarzeń;
 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju;
 1. Rodzice mają prawo do:
 1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy;
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, w szczególności uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać;
 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
 5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu prace pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa - Radę Rodziców;

 

§24

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługowi. Szczegółowy zakres czynności dostosowany jest do aktualnej organizacji pracy przedszkola, liczby dzieci zapisanych do placówki, realizowanych zadań dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczych;
 2. Ogólne zasady obowiązujące pracowników przedszkola to:
 1. sumienne i staranne wykonywanie prac;
 2. przestrzeganie dyscypliny pracy;
 3. stosowanie się do poleceń przełożonego, które dotyczą:
 1. przestrzeganie ustalonego czasu pracy;
 2. uzyskania w pracy jak najlepszych wyników;
 3. przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż.;
 4. dbania o dobro placówki;
 1. W przedszkolu w każdej grupie zatrudniona jest pomoc nauczyciela, która
  w szczególności zobowiązana jest do:
 1. Współpracy z nauczycielem przydzielonej grupy w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi;
 2. Utrzymywania czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach;
 3. wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola;
 1. W przedszkolu funkcjonują ponadto następujące etaty:
 1. sprzątaczka,
 2. konserwator,
 3. kucharka,
 4. pomoc kuchni,
 5. intendent,
 6. referent.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala Dyrektor Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy. Zakresy obowiązków znajdują się w aktach osobowych pracowników przedszkola;
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy;

Rozdział 6

Dzieci Przedszkola

§ 25

 1. Przedszkole ma obowiązek zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, poszanowanie godności osobistej oraz życzliwe, podmiotowe traktowanie;
 2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,  a w szczególności do:
 1. akceptacji jego osoby;
 2. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
 3. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 4. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 5. poszanowania jego godności osobistej;
 6. poszanowania własności;
 7. opieki i ochrony;
 8. partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 9. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
 10. zabawy i towarzysza zabawy;
 11. doświadczenia konsekwencji własnego zachowania;
 12. zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 13. zdrowego żywienia;
 14. nauki regulowania własnych potrzeb;
 15. wypoczynku kiedy jest zmęczone;
 1. Dziecko w przedszkolu obowiązane jest do:
 1. przestrzegania ogólnoprzedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego;
 2. stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej;
 1. System nagród stosowanych wobec wychowanka:
 1. pochwała indywidualna dziecka;
 2. pochwała na forum grupy;
 3. pochwała w obecności rodziców dziecka;
 4. otrzymanie przez dziecko „uśmiechniętej buzi” i umieszczenie na tablicy motywacyjnej
 5. odznaka wzorowego przedszkolaka.
 1. System kar stosowanych wobec wychowanka:
 1. upomnienie ustne dziecka przez nauczyciela - rozmowa dziecka z nauczycielem na temat postępowania dziecka;
 2. rozmowa nauczyciela z rodzicem dziecka;
 3. wykonanie pracy na rzecz grupy - np. ułożenie zabawek, książek w kącikach zainteresowań;
 4. odsunięcie dziecka od zabawy celem przemyślenia zachowania na „krzesełku myślidełku” i rozmowa dziecka z nauczycielem na temat postępowania, zachowania;
 5. „smutna buzia” na tablicy motywacyjnej przy imieniu dziecka;
 6. rozmowa dziecka z Dyrektorem.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 407

Udostępniono dnia: 23.06.2016 09:50

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 13.05.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Statut
 • 08.09.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Statut
 • 08.09.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika Statut Gminnego Przedszkola w Domiechowicach
 • 08.09.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku